Loading ....
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel/fax: 32 228 39 39
e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl
strona: http://www.p9siemianowice.pl

Oferta edukacyjna

Koncepcja   pracy

PRZEDSZKOLA NR 9 „Pod Sosenką”

w Siemianowicach Śl.

MISJA  PRZEDSZKOLA

Wysokiej jakości opieka dydaktycznai wychowawcza  sprzyja osiąganiu przez dziecko poczucia własnej wartości i pełnych możliwości rozwoju

WIZJA  PRZEDSZKOLA

„Dziecko  jest wspólnym dobrem  - rodziców i przedszkola „

Przedszkole  jest miejscem dobrej zabawy , radosnego przeżywania każdego dnia w przyjaznej atmosferze

Cele główne :

 • Każde dziecko  ma poczucie  swojej wyjątkowości  i wartości
 • Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywnością , poszukującą postawą wobec własnej pracy
 • Partnerzy  i zasoby  przedszkola  pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w  nowoczesnej rzeczywistości  przy jednoczesnym  poszanowaniu tradycji i  wartości  uniwersalnych

Zadania :

 • Wspomaganie indywidualnego  rozwoju dzieci na górnej granicy ich możliwości
 • Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości  zawodowej
 • Poszerzenie grona partnerów  do realizacji celów rozwojowych przedszkola
 • Unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na poziomie górnej granicy ich możliwości

1.Wczasne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów , uwzględnienie ich w procesie wspierania indywidualnego  rozwoju dzieci.

 • Popularyzacja idei „gotowości przedszkolnej”
 • Opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych
 • Systematyczne badanie umiejętności dzieci
 • Rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień
 • Podnoszenie intensywności i skuteczności  pracy wyrównawczej
 • Objęcie szczególną troską dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym  i materialnym
 • Wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego ( samoobsługa , trosko o otoczenie , formy grzecznościowe, zachowania społeczne)

2.Promowanie zdrowego stylu życia – zdrowie fizyczne , psychiczne , społeczne

 • Wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się
 • Wyrabianie nawyków umożliwiających  zapobieganie szerzeniu się zakażeń ,wirusów,grypy i innych chorób
 • Wyrabianie nawyków  związanych z aktywnością  ruchową
 • Kształtowanie pozytywnego  obrazu własnej osoby  i radzenia sobie z emocjami
 • Kształtowanie prawidłowych  relacji społecznych 
 • Wyrabianie postaw proekologicznych

3.Poszerzenie oferty edukacyjnej  przedszkola  umożliwiającej  przygotowanie do nauki w szkole  dzieci 6 letnich

 • Upowszechnienie Metody Dobrego Startu
 • Włączenie do pracy  edukacyjnej  programów multimedialnych
 • Wzbogacenie wachlarza oddziaływań  wychowawczych  i terapeutycznych w zakresie zaburzeń  rozwoju  psychospołecznego ( techniki relaksacyjne, bajko terapia , systemy motywacyjne)

Wspieranie nauczycieli  w kreowaniu własnej osobowości  zawodowej

1.Wspieranie nauczycieli w sytuacji obciążenia zawodowego

 • Umiejętności interpersonalne
 • Stres nauczycielski i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Asertywność w sytuacji  odciążenia zawodowego

2.Szkolenia Rady pedagogicznej  w obszarach wymagających intensyfikacji pracy

 • Aktualizacja wiedzy biomedycznej  nauczycieli , utrwalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przed medycznej
 • Umiejętności diagnozowania  rozwoju dziecka , rozpoznawania potrzeb  i indywidualizacji pracy

3.Szkolenie  członków zadaniowych

 • Konstruowanie  narzędzi badawczych  i prowadzenie  diagnoz przez zespół ds. ewaluacji  wewnętrznej

4.Szkolenie nauczycieli  w zakresie  poszerzania oferty edukacyjnej  przedszkola

 • Zdobycie umiejętności  budowania  i wdrażania  projektów i programów edukacyjnych , pozyskiwanie pomocy
 • Kurs „Przyjaciele Zippiego” – program rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika zabawy

Poszerzenie grona partnerów  do realizacji celów

1.Poszukiwanie nowych możliwości działań przedszkola  we współpracy  z różnymi podmiotami  w zakresie :

 • Korzystania z instytucji  społeczno-kulturalnych
 • Doskonalenie nauczycieli we współpracy z WOM , SOKRATES
 • Nawiązanie współpracy z placówkami zagranicznymi w realizacjach projektów
 • Ułatwienie startu szkolnego dzieciom młodszym we współpracy ze szkołą

2.Rozbudzić świadomość rodziców w zakresie :

 • Podjęcie gotowości dzieci do rozpoczęcia kariery przedszkolnej , w miarę potrzeby zmodyfikować  „Program Adaptacji „
 • Wagi współpracy  domu rodzinnego  dziecka i przedszkola
 • Oferta edukacyjna

  Koncepcja   pracy

  PRZEDSZKOLA NR 9 „Pod Sosenką”

  w Siemianowicach Śl.

  MISJA  PRZEDSZKOLA

  Wysokiej jakości opieka dydaktycznai wychowawcza  sprzyja osiąganiu przez dziecko poczucia własnej wartości i pełnych możliwości rozwoju

  WIZJA  PRZEDSZKOLA

  „Dziecko  jest wspólnym dobrem  - rodziców i przedszkola „

  Przedszkole  jest miejscem dobrej zabawy , radosnego przeżywania każdego dnia w przyjaznej atmosferze

  Cele główne :

 • Każde dziecko  ma poczucie  swojej wyjątkowości  i wartości
 • Każdy nauczyciel wykazuje się kreatywnością , poszukującą postawą wobec własnej pracy
 • Partnerzy  i zasoby  przedszkola  pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w  nowoczesnej rzeczywistości  przy jednoczesnym  poszanowaniu tradycji i  wartości  uniwersalnych

Zadania :

 • Wspomaganie indywidualnego  rozwoju dzieci na górnej granicy ich możliwości
 • Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości  zawodowej
 • Poszerzenie grona partnerów  do realizacji celów rozwojowych przedszkola
 • Unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na poziomie górnej granicy ich możliwości

1.Wczasne rozpoznawanie uzdolnień i niedoborów , uwzględnienie ich w procesie wspierania indywidualnego  rozwoju dzieci.

 • Popularyzacja idei „gotowości przedszkolnej”
 • Opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych
 • Systematyczne badanie umiejętności dzieci
 • Rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień
 • Podnoszenie intensywności i skuteczności  pracy wyrównawczej
 • Objęcie szczególną troską dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym  i materialnym
 • Wdrażanie dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego ( samoobsługa , trosko o otoczenie , formy grzecznościowe, zachowania społeczne)

2.Promowanie zdrowego stylu życia – zdrowie fizyczne , psychiczne , społeczne

 • Wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się
 • Wyrabianie nawyków umożliwiających  zapobieganie szerzeniu się zakażeń ,wirusów,grypy i innych chorób
 • Wyrabianie nawyków  związanych z aktywnością  ruchową
 • Kształtowanie pozytywnego  obrazu własnej osoby  i radzenia sobie z emocjami
 • Kształtowanie prawidłowych  relacji społecznych 
 • Wyrabianie postaw proekologicznych

3.Poszerzenie oferty edukacyjnej  przedszkola  umożliwiającej  przygotowanie do nauki w szkole  dzieci 6 letnich

 • Upowszechnienie Metody Dobrego Startu
 • Włączenie do pracy  edukacyjnej  programów multimedialnych
 • Wzbogacenie wachlarza oddziaływań  wychowawczych  i terapeutycznych w zakresie zaburzeń  rozwoju  psychospołecznego ( techniki relaksacyjne, bajko terapia , systemy motywacyjne)

Wspieranie nauczycieli  w kreowaniu własnej osobowości  zawodowej

1.Wspieranie nauczycieli w sytuacji obciążenia zawodowego

 • Umiejętności interpersonalne
 • Stres nauczycielski i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Asertywność w sytuacji  odciążenia zawodowego

2.Szkolenia Rady pedagogicznej  w obszarach wymagających intensyfikacji pracy

 • Aktualizacja wiedzy biomedycznej  nauczycieli , utrwalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy  przed medycznej
 • Umiejętności diagnozowania  rozwoju dziecka , rozpoznawania potrzeb  i indywidualizacji pracy

3.Szkolenie  członków zadaniowych

 • Konstruowanie  narzędzi badawczych  i prowadzenie  diagnoz przez zespół ds. ewaluacji  wewnętrznej

4.Szkolenie nauczycieli  w zakresie  poszerzania oferty edukacyjnej  przedszkola

 • Zdobycie umiejętności  budowania  i wdrażania  projektów i programów edukacyjnych , pozyskiwanie pomocy
 • Kurs „Przyjaciele Zippiego” – program rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika zabawy

Poszerzenie grona partnerów  do realizacji celów

1.Poszukiwanie nowych możliwości działań przedszkola  we współpracy  z różnymi podmiotami  w zakresie :

 • Korzystania z instytucji  społeczno-kulturalnych
 • Doskonalenie nauczycieli we współpracy z WOM , SOKRATES
 • Nawiązanie współpracy z placówkami zagranicznymi w realizacjach projektów
 • Ułatwienie startu szkolnego dzieciom młodszym we współpracy ze szkołą

2.Rozbudzić świadomość rodziców w zakresie :

 • Podjęcie gotowości dzieci do rozpoczęcia kariery przedszkolnej , w miarę potrzeby zmodyfikować  „Program Adaptacji „
 • Wagi współpracy  domu rodzinnego  dziecka i przedszkola
 • Wiedzy prozdrowotnej
 • Podkreślić  rangę wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci

Unowocześnienie  i wzbogacenie bazy przedszkola  niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań

1.Doposażenie placówki  w nowoczesny sprzęt

 • Modernizacja i wzbogacenie bazy komputerowej
 • Zakup sprzętu do prezentacji multimedialnej

    2.Systematyczne  podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego wyposażenia

 • Remont elewacji  budynku
 • Wymiana ogrodzenia
 • Remont łazienki dla dzieci
 • Bieżące remonty i modernizacja wnętrza
 • Doposażenie ogrodu przedszkolnego
 • Wymiana pozostałych okien
 • Doposażenia sal zabaw
 • Wiedzy prozdrowotnej
 • Podkreślić  rangę wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci

Unowocześnienie  i wzbogacenie bazy przedszkola  niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań

1.Doposażenie placówki  w nowoczesny sprzęt

 • Modernizacja i wzbogacenie bazy komputerowej
 • Zakup sprzętu do prezentacji multimedialnej

    2.Systematyczne  podnoszenie standardu budynku przedszkola i jego wyposażenia

 • Remont elewacji  budynku
 • Wymiana ogrodzenia
 • Remont łazienki dla dzieci
 • Bieżące remonty i modernizacja wnętrza
 • Doposażenie ogrodu przedszkolnego
 • Wymiana pozostałych okien
 • Doposażenia sal zabaw
Pokaż informacje o artykule