Loading ....
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel/fax: 32 228 39 39
e-mail: przedszkole9siemianowice1@wp.pl
strona: http://www.p9siemianowice.pl
Strona główna => Dokumenty przedszkola => Statut

STATUT  PRZEDSZKOLA NR 9

W SIEMIANOWICACH ŚL.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.       Przedszkole nr 9 zwane dalej przedszkolem ;jest przedszkolem publicznym  z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Okrężnej 17

2.       Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą , której organem prowadzącym jest Gmina Siemianowice Śląskie

3.       Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty z siedzibą w Katowicach

4.       Nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu :

Przedszkole Nr 9

Ul. Okrężna 17

41-100 Siemianowice Śląskie

5.       Przedszkole działa jako jednostka budżetowa

6.       Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej .

§ 2

1.       Cele i zadania  Przedszkola

 

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

1) Wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych  im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,

2) Budowaniu systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak , żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia  stresów i porażek

4)Rozwijanie umiejętności społecznych  dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

5) Stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej  i zgodnej zabawie  oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach  fizycznych i intelektualnych

6)Trosce o zdrowie dzieci  i ich sprawność fizyczną :zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych

7) Budowaniu dziecięcej wiedzy  o świecie społecznym , przyrodniczym  i technicznym  oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych

8) wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych  i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne , oraz sztuki plastyczne

9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)  oraz postawy patriotycznej

10) zapewnieniu dzieciom  lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i  samodzielności , a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

 

2.       Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego , należy wspomagać rozwój , wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach :

 

1)      Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci :porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi , zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

2)      Kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych  i kulturalnych .Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

3)      Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

4)      Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych  , które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia .

5)      Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

6)      Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

7)      Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

8)      Wychowanie przez sztukę – muzyka ,śpiew , pląsy i taniec

9)      Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

10)   Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne , budzenie zainteresowań technicznych

11)   Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

12)   Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

13)   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

14)   Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne

3. Przedszkole zapewnia możliwość nauczania przez dzieci niepełnosprawne ,niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami .

2.  Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  polega na :

1)Diagnozowaniu środowiska dziecka

2) Powołaniu w miarę potrzeby zespołu ds. .pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

3)Rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka  i umożliwieniu ich

       zaspokojenia

4)Rozpoznaniu przyczyn trudności w osiągnięciu określonych umiejętności i niepowodzeń

5)Wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami

6)organizowaniu  opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi  w miarę konieczności

7)Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

8)wspieraniu rodziców  i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

9)Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych jest organizowana

     w formie :

a)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych , logopedycznych , wyrównawczych , pracy indywidualnej  oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

b)porad , konsultacji ,warsztatów dla rodziców i nauczycieli

3.Sposób realizacji zadań przedszkola

1)Przedszkole poprzez zabawę oraz różnorodne formy pracy wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

2) Podstawowymi formami działań są :

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne

b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ,zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  i specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

c) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych

3) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez stworzenie dzieciom atmosfery radości , warunków do zabawy oraz zaspokojenia podstawowych potrzeb w tym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej ,etnicznej ,językowej i religijnej .

4) Współdziała z rodziną pomagając im w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole oraz informowanie rodziców o indywidualnym rozwoju dziecka.

4.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

Bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.

1)      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb środowiska
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem

2)       Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za życie i zdrowie dzieci. Troska
o pełne bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków jest również priorytetem wszelkich działań personelu placówki. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby należy postępować zgodnie z procedurą „Postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka choroby”

3)       Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i p.poż, które
są określone w „Instrukcji p.poż” oraz procedury.

4)      Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 przez rodziców, bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola na pierwszym zebraniu
we wrześniu każdego roku szkolnego

5)      Dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych.

6)        Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci.

7)       Podczas zajęć obowiązkowych nauczyciel zawsze musi przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

8)       Przy przemieszczaniu się grupy np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają po korytarzach, natomiast po schodach przechodzą pojedynczo, trzymając się poręczy.

9)         Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym (w ogrodzie) nauczyciele przestrzegają „Regulaminu korzystania z ogrodu przedszkolnego”

10)         Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola musi być wpisane do dziennika zajęć oraz zeszytu wyjść.

11)      Organizacja wycieczek wyjazdowych i pieszych przebiega zgodnie z przyjętym „Regulaminem organizacji wycieczek przedszkolnych”

12)         Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy, nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić Dyrektorowi fakt spóźnienia się do pracy
i podać jego przyczynę

13)    Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W tej sytuacji Dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie
w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za nadgodziny ponadwymiarowe. Polecenie Dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące

14)      W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, nauczyciel jest zobowiązany natychmiast powiadomić Dyrektora i postępować zgodnie  z procedurą „Postępowanie w razie wystąpienia wypadku dziecka

15)       Obuwie na zmianę (kapcie) powinno być zapinane lub wiązane, dostosowane do wielkości stóp dziecka. Nie wskazane jest noszenie przez dzieci biżuterii (wisiorki, łańcuszki, pierścionki, długie kolczyki)

16)      Zabawki przynoszone przez dzieci z domu nie mogą stanowić zagrożenia dla nich samych i dla innych dzieci

17)      Nie mogą przebywać w przedszkolu dzieci z unieruchomionymi kończynami gipsem lub bandażem.

  Zasady postępowania z dzieckiem chorym:

1)      Nauczyciele odpowiadają za zdrowie i samopoczucie wszystkich dzieci podczas ich pobytu w placówce. W związku z tym przedszkole zobowiązuje rodziców do przyprowadzania do placówki dzieci zdrowych, nie będących w trakcie leczenia., nie przyjmujących  środków farmakologicznych.

2)      Nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka, u którego w momencie przyprowadzenia do przedszkola widać oznaki chorobowe takie jak: kaszel, katar, gorączka, zmiany mogące wskazywać na chorobę zakaźną np. objawy skórne, zapalenie spojówek itp. W przypadku kwestionowania decyzji nauczyciela, co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego          o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

3)     W przypadku złego stanu zdrowia dziecka przebywającego w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z obowiązującą procedurą „Postępowanie w przypadku wystąpienia u dziecka choroby”.

4)     W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, nauczyciel może poprosić rodziców (opiekunów) dziecka o dostarczenie zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego zakończenie leczenia i brak przeciwwskazań  do uczęszczania dziecka do przedszkola.

5)      W trakcie pobytu w przedszkolu, personel nie może podawać dziecku żadnych leków    i preparatów zdrowotnych.

6)       W przypadku dzieci alergicznych wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające rodzaj i objawy alergii.

7)      Z powyższymi zasadami zapoznawani są rodzice na pierwszym zebraniu grupowym.

 

 

 

5.Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ­­

5.1  Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

a)      Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów) w godzinach od 6.00 do 8.30

b)      Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

-  rozebrać dziecko w szatni,

- osobiście przekazać dziecko nauczycielce lub osobie dyżurującej w szatni

c)      Personel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. w szatni, na korytarzu, przed wejściem do przedszkola.

d)     Nauczycielka sprawuje opiekę nad dzieckiem w chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom.)

5.2    Odbieranie dzieci z przedszkola:

a)      Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

b)      Dziecko odebrać należy osobiście od nauczycielki w grupie.

c)      W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

d)     Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola – przyjmując na siebie pełne konsekwencje związane   z bezpieczeństwem dziecka w drodze do domu.

e)      Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo.

f)       W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę
o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola, wręczając pisemne upoważnienie.

g)      Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie osoby dyżurującej lub nauczyciela okazać go.

h)      Osoba, która odbiera dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających.

i)        Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przekazać nauczycielce aktualny telefon kontaktowy

j)        Zmiany adresu zamieszkania należy zgłosić Dyrektorowi przedszkola

 

5.3   Zasady wydawania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów):

a)     Na pierwszym zebraniu ogólnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

b)      Pisemne upoważnienia rodziców są gromadzone i przechowywane przez cały rok w dokumentacji przedszkola- w dzienniku zajęć

c)      W sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel kontaktuje się z rodzicami dziecka.

 

 

5.4   Postanowienia ogólne:

a)      Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. pod wpływem alkoholu).

b)      W takiej sytuacji nauczycielka lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem lub inną osobę do tego upoważnioną.

c)      W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców  o zaistniałym fakcie.

d)     W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem                  w placówce przedszkolnej  godz. (do 17.30).

e)      Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji (tel. 997) o niemożności skontaktowania się z rodzicami. Dalsze postępowanie przebiega zgodnie  z procedurami ustalonymi przez Policję.

f)      Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

§ 3

1.Organy Przedszkola i ich kompetencje

Zgodnie z Ustawą  o Systemie Oświaty organami przedszkola są :

1.Dyrektor Przedszkola

2.Rada Pedagogiczna

3.Rada Rodziców  zwana też Komitetem Rodzicielskim

 

1.1Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz .Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.

 

1) Dyrektor odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom , nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

2) Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli  zapewnienia bezpiecznych  i higienicznych warunków  korzystania z obiektów należących do przedszkola  w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa ich poprawy

3)Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu  organizowanego przez organ prowadzący , spośród kandydatów posiadających kwalifikacje określone w odrębnym rozporządzeniu

4) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli

5) Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne

6)Dyrektor powołuje zespół do spraw  pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7) Dyrektor ma obowiązek objęcia dziecka określoną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej i czasu jej trwania

8)Dyrektor jest wychowawcą grupy w której realizuje godziny dydaktyczne

9) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

10) Dysponuje środkami finansowymi   określonym w planie  finansowym placówki , ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie , a także organizuje obsługę administracyjną , finansową  i gospodarczą przedszkola .

11) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

12) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

13) Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi  oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

14) Dyrektor powiadamia dyrektora szkoły  w obwodzie której mieszka dziecko 5  –letnie

 o spełnianiu przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego .

15)   Dyrektor powołuje  komisję rekrutacyjną  i wyznacza jej  przewodniczącego .

16)   Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

2.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

3)występowania z wnioskami , po zasięgnięciu  opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień  dla nauczycieli oraz  pozostałych pracowników  przedszkola

4) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczna oraz Radą Rodziców

5)Dyrektor , po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego

6) Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego

7) Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  oraz informacje o działalności przedszkola

8)Dyrektor opracowuje wspólnie z Radą Pedagogiczna  program rozwoju placówki

9) Dyrektor Przygotowuje arkusz organizacji przedszkola  i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu

10)Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych  zgodnie z obowiązującym regulaminem

11) Dyrektor Podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego  po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

12)Dyrektor odpowiada za prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej  i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

13) Dyrektor odpowiada za obowiązek objęcia dziecka określoną formą pomocy i czasu jej trwania .

2.1Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą :dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

2)W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym , osoby zaproszone przez jej przewodniczącego ,za zgodą lub na wniosek  w tym przedstawiciele stowarzyszeń ,i innych organizacji

3)Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego , po półroczu  i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb .

5)Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego , Rady Rodziców , organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady

6) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej  oraz jest odpowiedzialny  za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie  i porządku zebrania  zgodnie z regulaminem rady

7)Termin zwołania i porządek Rady Pedagogicznej powinien być podany  na tydzień przed posiedzeniem

8)Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji  na zaplanowane posiedzenie

9) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy;

a)  planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej ,

b)opracowanie planu rozwoju placówki

c)analizowanie okresowych  i rocznych zadań dydaktyczno-wychowawczych  oraz opracowywanie wniosków w sprawie doskonalenia pracy

d)podejmowanie uchwał

 e)uchwalenie regulaminu Rady Pedagogicznej

f)przygotowanie projektu statutu

g)przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej

h) realizowanie innych zadań wynikających z organizacji pracy

i)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji  i eksperymentów pedagogicznych

j)ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

k)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka listy wychowanków

l) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego ,w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki .

10) Rada Pedagogiczna opiniuje ;

a)organizację pracy placówki , w tym ramowy rozkład dnia

b)projekt planu finansowego placówki

c)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń , nagród i wyróżnień

d)propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia  zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych

e)program wychowania przedszkolnego  przed dopuszczeniem do użytku .

11) Rada Pedagogiczna uchwala i zatwierdza statut przedszkola oraz uchwala jego zmiany

12) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego  o odwołanie z funkcji dyrektora

13) Uchwały Rady podejmowane są zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków

14) Zebrania Rady są protokołowane .Osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu , które mogą naruszać dobra osobiste dzieci  i ich rodziców , a także nauczycieli  i innych pracowników  przedszkola

15) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin który nie może być sprzeczny ze statutem

3.1Rada Rodziców  jest organem społecznym przedszkola .

1) Członkowie Rady Rodziców tzw. przedstawiciele  grup wybierani są w wyborach tajnych podczas pierwszego zebrania rodziców w kolejnym roku szkolnym , przynajmniej po jednym przedstawicielu  rodziców z każdej z grup

2)Prezydium Rady  Rodziców wybierane jest spośród przedstawicieli grup

3) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rad Rodziców gromadzi fundusz z dobrowolnych składek

4) Zasady wydatkowania funduszy  określa regulamin działalności Rady Rodziców

5) Do kompetencji Rady Rodziców należy :

a)współtworzenie warunków zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój w tym uzdolnień dzieci.

b)współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej

c) występowanie do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola , organu prowadzącego  oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola

d)podejmowanie innych działań wynikających z organizacji pracy placówki

e) podejmowanie uchwał w sprawach  finansowych dotyczących wydatkowania funduszy zgromadzonych z dobrowolnych składek rodziców .

6) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

a) programu wychowawczego przedszkola

 b) programu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych dzieci  oraz potrzeb danego środowiska

c)opiniowanie projektu planu finansowego

7) Rada Rodziców uchwala regulamin działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem

2 .Prawa i obowiązki Rodziców

1)      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać  ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko  i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju

2)      Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale

b)uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

c)uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności  wychowawczych  oraz doborze metod udzielania dziecku  pomocy

d) wdrażanie i przekazywania wniosków z obserwacji pracy przedszkola

         3) Rodzice powinni przestrzegać pewnych określonych zasad , a w szczególności :

a) przyprowadzając dziecko do przedszkola oddać je pod opiekę nauczycieli

b)odbierać dziecko z przedszkola lub upoważnić do odbioru inną osobę pełnoletnią

c)terminowego uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

d) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu , a w szczególności niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych  ,chorobach zakaźnych

e) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przybory  i pomoce

f)przestrzeganie niniejszego statutu

        4) Wymienione organy ściśle ze sobą współpracują  i wspólnie podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji  na zasadzie pełnej akceptacji , wzajemnego zrozumienia  i wspólnej troski  o los placówki , a przede wszystkim :

a)wymieniają informacje o planowanym działaniu

b)wymieniają doświadczenia i spostrzeżenia  dotyczące życia przedszkola

c) biorą czynny udział w życiu przedszkola i doskonaleniu jego pracy

        5) Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola , który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego  działania , podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji  i umożliwia bieżącą wymianę informacji

6) Wszelkie spory między organami  przedszkola  rozstrzyga dyrektor placówki  uwzględniają zakresy ich kompetencji

7) Konflikt dotyczący dyrektora przedszkola rozstrzyga organ prowadzący

 

3.Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola

         1) podstawowymi aktami prawnym dotyczącymi rejestrowania , przyjmowania i rozpatrywania  

             skarg są : Kodeks Postępowania Administracyjnego (art.221-250)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 8.01 2001 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.Nr 5 poz.46)

       2)W przedszkolu prowadzony jest rejestr skarg i wniosków pisemnych oraz rejestr skarg

           i wniosków ustnych

       3) Obowiązującym terminem  załatwienia skarg wg. KPA  jest okres 1 –go miesiąca

       4) Postępowanie wyjaśniające polega na analizie dokumentacji dt. Skargi , rozmowie z    

           zainteresowanym i osobą piszącą skargę oraz pozyskaniu opinii Rady Pedagogicznej ,Rady

           Rodziców , dyrektor placówki

 § 4

1.Statut przedszkola określa organizację przedszkola ,z uwzględnieniem przepisów § 5 i 6

 

§ 5

1.Podstawową  jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku , z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań i uzdolnień .

2.Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb  placówki  i realizacji założeń  programowych .

3.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4.        Grupy międzyoddziałowe:

1)Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych i dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych

2) Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia  opieki  nad  dziećmi w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00.

5.W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne i poświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie – 25 wychowanków. Dyrektor przedszkola może odwołać zajęcia w placówce w danym dniu, jeżeli na ten dzień rodzice zadeklarują obecność mniej niż    5 dzieci.

6.Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem organizacji spacerów, wyjść , wycieczek.

7.Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci

Niepełnosprawne ,niedostosowane społecznie ,zagrożone niedostosowaniem społecznym, szczególnie uzdolnione , ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się  , z zaburzeniami komunikacji językowej , chorobami przewlekłymi , w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej , z zaniedbanych środowisk ,z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi

8.W przypadku dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko  powyżej 6 roku życia nie dłużej niż do końca  roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 8 lat .Obowiązek szkolny tych dzieci  może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym  w którym dziecko kończy 8 lat .

9.W przypadku dziecka o którym mowa w pkt 8  obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  poprzedzającego rok szkolny , w którym dziecko rozpocznie spełnianie  obowiązku szkolnego

10.Przyjęcie do przedszkola dziecka siedmioletniego   odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu  obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie ,w którym dziecko mieszka .

11. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym  powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych .

 

§ 6

1.Praca wychowawcza , dydaktyczna  i opiekuńcza  prowadzona jest w oparciu  o podstawę programową  oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego .

2.Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 min.

3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe .

4. Zajęcia dodatkowe prowadzone są z uwzględnieniem w szczególności potrzeb  i możliwości rozwojowych dzieci  w tym rozwijaniu uzdolnień .

5.Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane :

1) dla wszystkich dzieci uczęszczających  do przedszkola w ramach zadań statutowych przedszkola ,

2) na wniosek rodziców po godzinach pracy oddziałów  finansowane z funduszy Rady Rodziców .

6.Czas trwania zajęć prowadzonych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z   dziećmi   w wieku 3,4 lat   około 15 minut

b) z dziećmi    w wieku  5,6 lat  około 30 minut

7.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie , przy czym:

- co najmniej jedną piątą należy przeznaczyć na zabawę ( przy niewielkim udziale nauczyciela)

- co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku dzieci młodszych – jedną czwartą) , dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym ,na boisku , w parku itp.

-najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne , realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

- pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może zagospodarować dowolnie ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze , samoobsługowe , organizacyjne i inne)

8.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu organizuje się zajęcia Religi 2 razy w tygodniu dla dzieci 5 i  6 letnich .Zajęcia Religi są bezpłatne .

9.Przedszkole organizuję zajęcia  z logopedą  dla dzieci z zaburzeniami mowy .Zajęcia są bezpłatne

10.W  przedszkolu organizuje się nieodpłatne zajęcia z pedagogiem .

11.Zajęcia dodatkowe odbywają się w czasie innym niż przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

12.W czasie trwania zajęć dodatkowych organizowanych w ramach zadań statutowych przedszkola  odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej grupy dzieci ponosi  prowadzący zajęcia .

13. W czasie trwania zajęć dodatkowych organizowanych  po godzinach pracy oddziałów odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej grupy dzieci ponosi  prowadzący zajęcia .

14.Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby  posiadające odpowiednie kwalifikacje  do prowadzenia tych zajęć .

15.Sposób dokumentowania zajęć  prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

16.W uzasadnionych przypadkach  do prowadzenia  zajęć rozwijających zainteresowania  mogą być  zatrudnione   osoby  nie będące  nauczycielami, po uzyskaniu zgody  kuratora oświaty  i posiadające przygotowanie uznane przez dyrektora  przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

17.W zajęciach mogą uczestniczyć wolontariusze  po uprzednim spisaniu „Umowy o wolontariacie”

§ 7

1.Przedszkole jest wielo oddziałowe .

2.W uzasadnionych przypadkach  poszczególne oddziały , nie  więcej jednak niż 6 oddziałów , mogą być zlokalizowane w różnych miejscach , jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania  bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

§ 8

1.Szczegółową organizację wychowania  i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola  opracowany przez dyrektora przedszkola .

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący .

3.Arkusz organizacyjny przedszkola w danym roku szkolnym określa :

a)czas pracy poszczególnych oddziałów

b) liczba pracowników przedszkola  w tym zajmujących stanowiska kierownicze

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych  przez organ prowadzący

 

§ 9

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia  ustalony przez dyrektora  na wniosek Rady Pedagogicznej  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny  oraz oczekiwań rodziców (prawnych  opiekunów)

2.       Ramowy rozkład dnia określa:

a)     czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci,

b)     godziny posiłków,

c)      czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

.3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia , z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci .

4.Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada :

- 5 sal  przedszkolnych dziennego pobytu dziecka

-sala do zajęć grupowych języka angielskiego

-gabinet logopedy

- Kuchnię

-pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

4.Dzieci mają możliwość  codziennego korzystania  z ogrodu przedszkolnego .

5.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt w ogrodzie

§ 10

 

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący .

2.Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców , w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie .

3.Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie , od 6,00 do 17,00 od poniedziałku  do piątku .Czas pracy może być zmienny  w zależności od potrzeb środowiska .

4.Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora  i Rady Pedagogicznej , przerwy w pracy wykorzystuje się na :

1)przeprowadzenie niezbędnych remontów  i gruntownych porządków

2) urlopy pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych

5.Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków .

Decyzję o ubezpieczeniu podejmują rodzice ,prawni opiekunowie.

6.Opłątę z tytułu   ubezpieczenia dziecka  uiszczają rodzice   bądź opiekunowie we wrześniu na początku roku szkolnego .

7.Świadczenia  udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie .

8.Przedszkole zawiera z rodzicami /prawnymi opiekunami / umowę  na świadczenia w zakresie wychowania , nauczania i opieki .

9.Wysokość opłaty za  godzinę świadczeń ponad  wymiar zajęć  o których mowa w pkt 7  uchwalana   jest przez Radę Miasta Siemianowic Śl.

10.Opłata określona w pkt.9 naliczana jest w pierwszym miesiącu  z góry  zgodnie z umową z rodzicami/prawnymi opiekunami/ ; w kolejnych miesiącach rozliczana godzinowo wg. odnotowywanej  frekwencji godzinowej .

11.Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci .

12. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków  w stołówce zorganizowanej w przedszkolu  wynosi koszty  przygotowania posiłku , w tym koszty surowca  przeznaczonego na wyżywienia .

13.Dzienna  wysokość  opłaty za korzystanie  z posiłku  w stołówce przedszkolnej     wnoszona  przez pracowników wynosi  kwotę uwzględniającą  pełne koszty przygotowania posiłku , w tym koszty surowca   przeznaczonego na wyżywienia  oraz koszty wynagrodzenia  pracowników stołówki  oraz  składki naliczane  od tych wynagrodzeń , a także koszty utrzymania  stołówki

1) Opłata za przygotowanie posiłków  wnoszona przez pracowników  może być przeznaczona na zakup wyposażenia kuchennego , środków czystości  .

14.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania  z  dwóch oraz trzech posiłków .

1) za  dwa  posiłki  pobiera się opłatę w wysokości 80%  stawki dziennej 

15.Koszty wyżywienia  dziecka w całości pokrywane są przez rodziców lub prawnych opiekunów.

16.Wysokość kosztów może ulec zmianie  w zależności od cen żywności na rynku .

17.Dzienna stawka  żywieniowa ustalana jest  wg. kalkulacji  w porozumieniu z organem prowadzącym.

18.Organ prowadzący może zwolnić z opłaty  w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców

1)w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

19.Opłaty za wyżywienie i inne usługi przyjmowane w formie opłaty na książeczkę opłat , przelewów  bankowych Internetem , bądź w kasie przedszkola do dnia 10-go każdego miesiąca .

20.Zwrot opłaty za wyżywienie następuje za trzy dni i więcej w następnym miesiącu  opłat .

21.Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry w danym miesiącu rozliczeniowym.

22.O zmianach wysokości kosztów i świadczeń  dyrektor przedszkola informuje  rodziców  na jeden miesiąc  przed zamierzoną zmianą

§ 11

1.       Zakres zadań dyrektora,  nauczycieli  i innych pracowników  , w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  dzieciom w czasie zajęć organizowanych  przez przedszkole

 

1)Do zadań dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników należy odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.

2).Dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola stwarzają dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu m.in. poprzez właściwe i funkcjonalne urządzenie  udostępnionych dzieciom pomieszczeń, przestrzeganie zasad bhp, p. poż i  HACCP oraz udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

3)Dyrektor odpowiedzialny jest za przeszkolenie pracowników z zakresu z pierwszej pomocy przedmedycznej, wyposażenie apteczki, wyposażenie  placówki w odpowiedni sprzęt p. poż., właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz zakup atestowanych  zabawek i wyposażenia.

4)Dyrektor odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i innym pracownikom przedszkola w  szczególności poprzez ograniczenie zagrożeń stanowiskowych, przestrzeganie i  stosowanie zasad HACCP, bhp i p.poż., kierowanie na badania lekarskie oraz zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych.

2. ZADANIA NAUCZYCIELA  i NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO 

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie  z obowiązującą  podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy , szanuje godność dziecka  i respektuje jego prawa

1.Do zakresu zadań nauczyciela należy

1)      Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej  zgodnie z obowiązującym programem , ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość

2)      Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności i zainteresowań

3)      Prowadzenie obserwacji pedagogicznych  mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowanie  tych obserwacji

4)      Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna ) z początkiem roku  poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci  6 –letnich )

5)      Opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” dla rodziców

6)      Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania  i wychowania

7)      Odpowiedzialność za życie , zdrowie , bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek , spacerów itp.

8)      Współpraca ze specjalistami  świadczącymi  kwalifikowaną pomoc  psychologiczno –pedagogiczną , zdrowotną itp.

9)      Udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

10)   Planowanie własnego rozwoju zawodowego  poprzez systematyczne podnoszenie  swoich kwalifikacji  przez aktywne uczestnictwo  w różnych formach doskonalenia zawodowego

11)   Dbałość o warsztat pracy  poprzez gromadzenie pomocy naukowych  oraz troskę o estetykę pomieszczeń

12)   Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci

13)   Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania  i nauczania  dzieci z uwzględnieniem  prawa rodziców do znajomości zadań  wynikających  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego  realizowanego w danym  oddziale  i uzyskania informacji  dotyczących dziecka  jego zachowania i rozwoju

14)   Prowadzenie dokumentacji  przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w tym odnotowywania frekwencji godzinowej  dzieci

15)   Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących

16)   Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym ,kulturalnym  lub rekreacyjno-sportowym

NAUCZYCIEL  WSPOMAGAJĄCY

W  przypadku  koniczności zatrudnienia nauczyciela wspomagającego do jego szczegółowych obowiązków należą:

1)      Zapoznanie się z dokumentacją dziecka w szczególności ;z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej , opiniami specjalistycznymi ,informacji dotyczącymi sytuacji zdrowotnej , rodzinnej

2)      Wstępna obserwacja i diagnoza dziecka oraz konsultacje z nauczycielem wychowania przedszkolnego , psychologiem , logopedą  i innymi specjalistami ,

3)      Opracowanie we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej  indywidualnego programu edukacyjno –terapeutycznego , modyfikacja tego programu zgodnie z ewaluacją 

4)      Ścisła współpraca w realizacji  indywidualnego programu z nauczycielem przedszkolnym i innymi specjalistami

5)      Przekazywanie bieżącej informacji  o postępach i trudnościach w realizacji programu rodzicom , prawnym opiekunom dziecka

6)      Praca z dziećmi w ramach działań korekcyjno – kompensacyjnych

7)      Wspomaganie rozwoju dzieci w grupie zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy podmiotowości dziecka  oraz dostosowanie metod  i form pracy  do możliwości rozwojowych dzieci

8)      Tworzenie właściwej  atmosfery sprzyjającej akceptacji dzieci niepełnosprawnych  przez kolegów

9)      Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Nauczyciel wspomagający ma prawo do :

1)      dostępu do wszystkich  informacji o stanie zdrowia dziecka , o jego rozwoju psychoruchowym, sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka

2)      wystawiania opinii do Poradni psychologiczno pedagogicznej  oraz innych poradni specjalistycznych  oraz instytucji  pomocowych  dotyczących rozwoju psychoruchowego dziecka oraz przebiegu działań terapeutycznych  na terenie przedszkola .

2.Nauczyciel może korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora  przedszkola , Rady Pedagogicznej a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek  i instytucji oświatowych i naukowych

3.Czas pracy nauczyciela  zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać  40 godzin w tygodniu .

4.Nauczyciel    podlega ocenie .Sposób i częstotliwość oceny określają odrębne  przepisy.

5.Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku sprawozdanie ewaluacyjne z pracy z uwzględnieniem realizacji  treści opiekuńczych , wychowawczych i edukacyjnych  oraz poziomu osiągnięć dzieci

6.Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola , programu wychowawczego 

 

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW  LOGOPEDY :

1)      Diagnozowanie rozwoju mowy wszystkich wychowanków przedszkola

2)      Opracowanie programów stymulujących rozwój mowy u dzieci oraz programów korekcyjnych i ich bieżące monitorowanie

3)      Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i zespołowo

4)      Współpraca z nauczycielami , której celem jest wzajemna konsultacja , przekazywanie zaleceń do pracy pedagogicznej , ocenianie postępów wychowanków

5)      Współpraca z rodzicami wychowanków , której celem jest bieżąca informacja o diagnozie dziecka , metodach i kierunkach pracy z nim

6)      Udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4.    ZAKRES OBOWIĄZKÓW PEDAGOGA :

  1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym

         potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron

                2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,

                3)    określania odpowiednich form pomocy pedagogicznej, w tym działań

                            profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i  

                              nauczycieli

   4)organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla dzieci,

            rodziców i nauczycieli

  5)    zapobieganie zaburzeniom zachowania w środowisku przedszkolnym i poza

                        6) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu

                                    wychowawczego przedszkola

7)      Uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy  psychologiczno -pedagogicznej

 

  5.  Pedagog i logopeda  prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, czynności przeprowadzane w poszczególnych dniach pracy, wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych zajęć, w szczególności pomocy psychologicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.                 

6.W   przedszkolu utworzone są stanowiska pracowników administracyjno-obsługowych

1)      Intendent

2)      Główny  księgowy

3)      Kucharka

4)      Pomoc kuchenna

5)      Pomoc nauczyciela

6)      Woźnej oddziałowej

7)      Dozorcy

  7.Zadania i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych

1)      obowiązki głównego księgowego

a)      - nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami

b)      - wykonywanie wewnętrznej kontroli finansowej na zasadach określonych art. 35 ustawy o finansach publicznych.

c)       - organizacja i kierowanie procesami pracy księgowości

d)      - nadzór nad sporządzeniem sprawozdawczości budżetowej i statystycznej w zakresie danych wynikających ksiąg rachunkowych

e)      - sporządzanie i nadzór nad wykonywaniem planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz planu wpływów i wydatków środka specjalnego

f)       - nadzór nad prawidłowym i terminowym świadczeniem przez placówkę zobowiązań w szczególności wobec pracowników, dostawców oraz z tytułu podatków i składek

g)      - określanie i egzekwowanie wykonania szczegółowych zasad obiegu dokumentów i dowodów finansowych

h)      - nadzór nad gospodarką pieniężną

i)        - wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska.

2)      obowiązki intendenta

a)      - zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe , art .gospodarcze oraz inne przedmioty wynikające z potrzeb placówki

b)      -przestrzeganie norm wydatków na żywienie

c)       -codzienne wydawanie produktów żywnościowych ,środków czystości

d)      -prowadzenie dokumentacji magazynowej ,raporty ,rachunki , zeszyty wydanych produktów i inne

e)      - przygotowywanie dokumentacji księgowej (opisywanie faktur )

f)       -przestrzeganie zgodności kartotek z magazynem

g)      -terminowe pobieranie i rozliczanie zaliczek

h)      -sporządzanie comiesięcznych sprawozdań

i)        - sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem kaloryczności ,wartości odżywczych  produktów

j)        - przestrzeganie dat ważności produktów

k)      -nadzorowanie pracy kuchni  oraz sporządzania posiłków  i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i personelowi

l)        -przestrzegania zasado jednoosobowej odpowiedzialności  materialnej za środki finansowe i magazyny

Ł)załatwianie spraw związanych  z utrzymaniem w stanie używalności sprzętu (konserwacja i naprawa)

m)wykonywanie innych prac  poleconych przez dyrektora  wynikających z organizacji  pracy na placówce

n)przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż

                      3) obowiązki  kucharki

a)punktualne przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków,

b)                      przyjmowanie produktów z magazynu – kwitowanie ich odbioru w raportach

c) żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie ,

d)                      prowadzenie magazynu podręcznego ,

e)                      utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego ,

f) dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych,

g)udział w ustalaniu jadłospisów ,

h)wykonywanie prób pokarmowych zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami   SANEPID ,

i)kierowanie wszystkimi pracami w kuchni ,

j)wykonywanie innych prac  wynikających z organizacji pracy na placówce,

k)przestrzeganie przepisów BHP iPpoż ,

l)wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce .

                   4) obowiązki pomocy kuchennej      

a)      -  pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków

b)      - utrzymanie czystości w kuchni  , przyległych pomieszczeniach

c)       -utrzymanie w czystości sprzętów  i naczyń

d)      -mycie naczyń po obiedzie

e)      -pranie ręczników i ścierek kuchennych      

f)       - w razie nieobecności kucharki  pełnienie jej obowiązków

g)      - wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora  wynikających z organizacji   

pracy

h)      - przestrzeganie przepisów BHP iPpoż

                 5) obowiązki pomocy nauczyciela

a)      - spełnianie czynności opiekuńczych  i obsługowych w stosunku do dzieci  polecone przez nauczyciela

b)      -współuczestniczenie w organizowaniu zabaw , zajęć w Sali i w ogrodzie    

c)       - pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych

d)      - pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek

e)      - pełnienie dyżuru w szatni

f)       - pomaganie w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiącym

g)      - utrzymanie w stanie używalności zabawek w przydzielonej grupie

h)      - utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń

i)        - wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy  na placówce

j)        - przestrzeganie przepisów BHP i  Ppoż       

              6) obowiązki woźnej oddziałowej

a) utrzymanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach

                       b)pranie firan , obrusów ,zasłon , ręczników

                       c) mycie okien – przynajmniej raz na 3 miesiące

                        d)nakrywanie do stołu oraz podawanie posiłków z kulturą i estetyką

                        e)utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu

                        f)codzienne mycie  przydzielonych  łazienek , dezynfekowanie urządzeń sanitarnych

                       g)raz w miesiącu dokonywanie generalnego sprzątania przydzielonych pomieszczeń

                       h) pomoc podczas ubierania i rozbierania się dzieciom wychodzącym na spacer,

                            do ogrodu

i)        pomaganie nauczycielowi w czasie wycieczek i spacerów

j)         wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki

k)      przestrzeganie przepisów BHP iPpoż

              7) obowiązki dozorcy

a)      - dbanie o stan techniczny urządzeń w przedszkolu

b)      -dokonywanie bieżących napraw sprzętu , urządzeń ,zabawek w przedszkolu i ogrodzie

c)       -wykonywanie prac ogrodniczych na terenie ogrodu

d)      -dbanie o estetykę  i czystość otoczenia przedszkola

e)      - wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce

f)       - przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż

8) Podstawowym zadaniem wszystkich pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolu  jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji  publicznej , utrzymanie obiektu  i jego otoczenia w ładzie i czystości .

9) Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki  i wychowania dzieci

10) Szczegółowy przydział czynności  znajduje się w teczce akt osobowych .

§ 12

1.       Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

2.       Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola,
po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i organu prowadzącego.

3.       W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje nauczyciel na podstawie powierzenia wydanego przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śl.

4.       Nauczyciel  wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nim   a dyrektorem:

a)      współdecyduje w sprawach, do jakich został upoważniony przez dyrektora przedszkola,

b)      w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

§ 13

1.Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zgodnie z organizacją pracy  i przydziałem godzin  opracowaną na dany rok szkolny  i zatwierdzony przez organ prowadzący ( z aneksami)  oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców

2.Dla zapewnienia ciągłości  i skuteczności pracy opiekuńczo –wychowawczej i edukacyjnej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci  do przedszkola .

 

§ 14

 

1.    W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

§ 15

 

1.Zadania nauczyciela  związane z współdziałaniem z rodzicami

1) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

2) Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych  i   edukacyjnych.

3) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

a)      - systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;

b)      - zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

c)       - informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

d)      - zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

4) Ze względu na dobro dzieci , należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej i dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami

5) Rodzice mają prawo do:

a)      - znajomości zamierzeń i działań dydaktyczno - wychowawczych nauczyciela

b)      wynikających z planowania miesięcznego w danym oddziale;

c)       - do uzyskania rzetelnej i fachowej informacji na temat dziecka w zakresie postępów i niepowodzeń oraz zachowania;

d)      - pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej;

6) W ramach dobrej współpracy rodzice zobowiązani są do:

a)      - informowania przedszkola o specjalnych potrzebach swojego dziecka

b)      - informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

c)       niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

d)      - przyprowadzenie do przedszkola dzieci zdrowych

e)      - w żadnej  sytuacji pracownicy przedszkola nie będą podawać leków dziecku;

f)       - punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola przez

g)      rodziców lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

h)      - terminowego uiszczania opłat;

i)        zaopatrywania dziecko w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;

j)        - respektowanie uchwał rady rodziców;

k)      - przestrzeganie niniejszego statutu.

2. ZADANIA NAUCZYCIELI ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I PROWADZENIEM PRACY WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNEJ polegają na:

1) tworzenie długofalowych, rocznych i miesięcznych planów pracy z  dzieckiem, które są:

a)      - zgodne z podstawa programową,

b)      - dostosowane do grupy wiekowej dzieci,

c)       - dostosowane do celów działalności przedszkola;

2) uwzględnianiu w planach indywidualnej pracy z dzieckiem, zaspokajania jego potrzeb oraz aktywności, pogłębiania jego zainteresowań i możliwości;

3) prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej poprzez zajęcia indywidualne, zespołowe i z całą grupą, różnorodne zabawy, stwarzanie odpowiednich warunków higieniczno - zdrowotnych, organizowaniu pobytu w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek.

4) Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość planowania i prowadzenia pracy wychowawczo- dydaktycznej przed dyrektorem przedszkola, rodzicami, i samymi dziećmi.

3. ZADANIA NAUCZYCIELI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM OBSERWACJI PEDAGOGICZNYCH mają na celu:

1) Poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:

a)      - obserwację zachowania dziecka w różnych sytuacjach, po to, aby je lepiej poznać i współdziałać w jego rozwoju, nie zaś po to, aby je oceniać;

b)      - zbierania rzetelnej wiedzy o dziecku, gdyż tylko taka pozwala na dobranie trafnych metod, form i sposobów pracy;

c)       - dyskretnie prowadzoną obserwację nie ingerującą w zachowanie dziecka;

d)      - obserwację dziecka w naturalnych warunkach i w miejscu, gdzie na co dzień przebywa;

e)      - dokumentowanie tych obserwacji;

f)       - prowadzenie arkuszy obserwacji funkcjonowania dziecka w przedszkolu i jego rozwoju ( karty obserwacyjne dla każdego dziecka uzupełniane minimum 2 razy w roku celem uchwycenia dynamiki rozwoju dziecka z wykorzystaniem programu komputerowego)

g)      - dokumentowanie tych obserwacji jest obowiązkowe;

h)      - dokumentacja pochodząca z obserwacji służy jedynie nauczycielowi do bezpośredniej pracy z dzieckiem, może być też wykorzystana przez niego w trakcie rozmów z rodzicami (rodzice zapoznają się 2 razy w roku z wynikami obserwacji), oraz dzielenia się informacjami z dyrektorem.

2) Nauczyciele dzieci  objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym  zobowiązani są do przeprowadzenia diagnozy gotowości przedszkolnej  wstępnej i końcowej  , o jej wynikach informują rodziców dzieci

4. ZADANIA ZWIĄZANE  ZE WSPÓŁPRACĄ ZE SPECJALISTAMI ŚWIADCZĄCYMI POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ, OPIEKĘ ZDROWOTNĄ I INNĄ polegają na:

1) Współpracy z psychologiem, logopeda- w ramach pomocy udzielanej przez Rejonową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną;

2) Wspomaganiu rodziców poprzez wskazanie możliwości korzystania z usług specjalistów;

3) Organizowaniu dla rodziców spotkań ze specjalistami w formie porad, konsultacji, warsztatów tematycznych;

4) Współpracy przy organizowaniu zajęć m.in. logopedycznych, korekcyjnych, rewalidacyjnych

 i innych wynikających z  potrzeb dziecka.

5. FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA STAŁYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1) Współdziałanie z rodzicami odbywa się poprzez:

a)      - zebrania ogólne i grupowe z rodzicami;

b)      - konsultacja i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, logopedą, psychologiem;

c)       - kącik dla rodziców

d)      - zajęcia otwarte dla rodziców

e)      - uroczystości i imprezy przedszkolne

f)       - współpracę z radą rodziców.

2) Spotkania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

3) Spotkania indywidualne z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb, w określonym przez nauczyciela dniu i godzinie, po zakończeniu pracy z dziećmi;

4) Stosowne informacje dla rodziców o terminach tych spotkań jest wywieszana na tablicy ogłoszeń.

 

                                                                          § 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę  powszechnej dostępności   określa Regulamin rekrutacji  stanowiącego załącznik do zarządzenia dyrektora .

4. Dziecko w wieku  6  lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

5. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat .

6. Na wniosek rodziców dyrektor publicznego przedszkola, do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza przedszkolem.

7. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku szkolnego jest zadaniem własnym organu prowadzącego.

 

 

 

1. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

1) Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności do;

a)      - właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo ; dydaktycznego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej;

b)      - szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

c)       - ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

d)      - poszanowania jego godności osobistej;

e)      - życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo ; dydaktycznym;

f)       - rozwijania aktywności poznawczej otaczającej rzeczywistości społeczno ; kulturalnej

g)      i przyrodniczej;

h)      - godności i nietykalności osobistej;

i)        - wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania;

j)        - warunków sprzyjających jego rozwojowi;

k)      - zabawy, wypoczynku, czasu wolnego i odpowiedniego przygotowania do nauki w szkole;

l)        - opieki i ochrony;

m)    - partnerskiej rozmowy na każdy temat;

n)      - akceptacji jego osoby

o)      - znajomości swoich praw

2) Przedszkolak ma obowiązek przestrzegać zasad współdziałania w grupie.

3) Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, w przypadku:

a)      - zalegania przez rodzica z ustaloną aktualnie na dany miesiąc odpłatnością za przedszkole przez okres 2 miesięcy;

b)      - nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu na piśmie do dyrektora przedszkola;

c)       - nieprzestrzegania przez rodzica postanowień niniejszego statutu;

d)      - utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

4) Skreślenie z listy wychowanków przebiega z zachowaniem następującej procedury :

a)      - powiadomienie rodziców / prawnych opiekunów/ na piśmie o zaistniałym problemie;

b)      - próby rozwiązania problemu;

c)       - w przypadku braku porozumienia, skreślenie dziecka z listy wychowanków

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

Dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu w gabinecie dyrektora przedszkola, na stronie internetowej  .

3. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Statut może być nowelizowany – zmiany w statucie będą podejmowane uchwałą Rady Pedagogicznej.

5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia Statutu Przedszkola

6. Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2/2016/2017

 z dnia 30.08.2016  (tekst jednolity)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis   załączników :

1.

 

 

 

 wy

Pokaż informacje o artykule