Loading ....
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel/fax: 32 228 39 39
e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl
strona: http://www.p9siemianowice.pl
Strona główna => Dokumenty przedszkola => Statut

 STATUT

Przedszkola  nr 9 w Siemianowicach Śląskich
 


 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1.
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich zwany dalej Przedszkolem jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:
 
  1)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 
  2)
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 
  3)
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela
 
  4)
niniejszego statutu.
  2.
Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Okrężnej17
  3.
Organem prowadzącym jest Gmina Siemianowice Śląskie.
  4.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
  5.
Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje:
 
Przedszkole nr 9 w  Siemianowicach Śląskich.
  6.
Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
  7.
Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:
 
 Przedszkole  nr 9
 41-100 Siemianowice Śl. , ul. Okrężna 17
NIP 643-14-33-540, REGON 271508990
tel. 32 228-39-39
  8.
Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Siemianowice Śląskie, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.
9.
Przedszkole może posiadać logo.
10.
Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji w jakich można je stosować oraz trybu uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokreślonych.
 
§ 2
 1.
Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
  1)
przedszkole  – należy przez to rozumieć  Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich.
  2)
nauczyciel – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego przedszkola;
  3)
rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  4)
dzieci  – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1;
  5)
podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;
  6)
program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  7)
dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora  Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich.
  8)
ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  9)
karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela;
10)
ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
11)
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  (IPET)– należy przez to rozumieć program dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,  uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla dziecka objętego kształceniem specjalnym;
12)
organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
13)
organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gminę Siemianowice Śląskie
 
 
 
 
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
§ 3
  1.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  2.
Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno.
  3.
Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 
  1)
fizycznym
 
  2)
emocjonalnym
 
  3)
społecznym
 
  4)
poznawczym
  4.
Przedszkole zapewnia w szczególności:
 
  1)
bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
 
  2)
rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 
  3)
zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 
  4)
opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
 
  5)
wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;
 
  6)
kształcenie  uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
  5.
Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:
 
  1)
zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 
  2)
organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci;
 
  3)
kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 
  4)
udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 
  5)
przestrzega  praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
 
  6)
organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;
 
  7)
umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
 
 
  a.
tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 
 
  b.
tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
 
 
  c.
tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
 
 
  d.
swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
 
 
  e.
swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.
 
§ 4
  1.
Przedszkole realizuje zadania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 
§ 5
 
1.            Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 
 
2.           Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej.
 
3.           Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 
4.           Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
 
  1)
zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 
  2)
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 
  3)
zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
 
5.           Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 
6.           Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony
 
Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 
7.             Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 
8.    Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
 
§ 6
  1.
Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole.
  2.
Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
  3.
1.     Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych.
 
§ 7
  1.
Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
  2.
Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
 
  1)
zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;
 
  2)
zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;
 
  3)
spontaniczna działalność dzieci;
 
  4)
proste prace porządkowe;
 
  5)
czynności samoobsługowe;
 
  6)
wycieczki i uroczystości w przedszkolu;
 
  7)
zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 
  8)
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
 
§ 8
  1.
W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 
  1)
Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:
 
 
  a.
rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do nauczyciela oddziału, do którego uczęszcza dziecko;
 
 
  b.
wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka;
 
  2)
grupa dzieci musi liczyć, nie mniej niż siedmiu wychowanków;
 
  3)
nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania;
 
  4)
dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela;
 
  5)
nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez:
 
 
  a.
w przypadku Kościoła Katolickiegowłaściwego biskupa diecezjalnego;
 
 
  b.
w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowychwłaściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
  2.
Przedszkole organizuje kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
§ 9
 
  1.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej z organem prowadzącym .(zmiana w statucie-uchwała nr 4 2020/2021)
 
  2.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.00 – 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 
  3.
Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 
 
 
§ 10
 
  1.
Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. 5 godzin dziennie oraz odpłatne wyżywienie.
 
  2.
Dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 
  3.
Dyrektor może w ramach posiadanych kompetencji udzielić indywidualnej ulgi lub zwolnienia z opłat. Podstawą wydania decyzji jest formalny wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
 
  4.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem. Wszelkie zmiany tej części umowy w trakcie roku szkolnego wymagają aneksowania. Dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 
 
 
§ 11
 
  1.
Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie ustawowym.
 
  2.
Arkusz organizacji określa w szczególności:
 
 
  1)
liczbę oddziałów;
 
 
  2)
liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 
 
  3)
tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
 
 
  4)
czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 
 
  5)
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 
 
  6)
liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 
 
  7)
liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 
 
  8)
ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
  3.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 
 
  4.
Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.
 
  5.
Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
 
  6.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 
  7.
W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, powierzając opiekę każdego oddziału jednemu lub dwóm nauczycielom.
 
  8.
W oddziale, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.
 
  9.
Grupy międzyoddziałowe:
 
 
  1)
Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych i dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych
 
 
  2)
Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia  opieki  nad  dziećmi w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00.
 
10.
W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne i poświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w oddziale – 25 wychowanków. Dyrektor przedszkola może odwołać zajęcia w placówce w danym dniu, jeżeli na ten dzień rodzice zadeklarują obecność mniej niż 5 dzieci.
 
11.
Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem organizacji spacerów, wyjść, wycieczek.
 
12.
Godzina  zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 
13.
Czas trwania prowadzonych zajęć w przedszkolu jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi:
 
 
  1)
z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
 
 
  2)
z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 
14.
W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 
15.
W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę  nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
 
16.
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 
17.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
 
18.
Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
 
 
  1)
sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
 
 
  2)
łazienki dziecięce;
 
 
  3)
szatnie dziecięce;
 
 
  4)
gabinety specjalistów (logopeda, pedagog);
 
 
  5)
ogród przedszkolny.
 
19.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 
20.
Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 
21.
Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.
 
22.
Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.
 
 
 
§ 12
 
  1.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 
  2.
Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 
  3.
Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
 
 
  1)
realizację zadań zapisanych w niniejszym statucie;
 
 
  2)
przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
 
 
  3)
zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 
 
  4)
współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
 
 
  5)
organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 
 
  6)
dostępność apteczek zaopatrzonych w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję udzielania tej pomocy na terenie przedszkola oraz w trakcie wycieczek;
 
 
  7)
spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 
 
  8)
dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; modernizacja przedszkola poprzez instalowanie nowych urządzeń posiadających certyfikaty;
 
 
  9)
ogrodzenie terenu przedszkola;
 
 
10)
zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
 
 
11)
zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 
  4.
W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
 
 
  1)
dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
 
 
  2)
oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 
 
  3)
umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
 
 
  4)
opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
 
 
  5)
umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.
 
 
 
§ 13
 
 1.
Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00 – 8.30. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.
 
  2.
Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać osobie dyżurującej lub osobiście wprowadzić dziecko do sali i przekazać wychowawcy. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 
  3.
Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób, z usztywnionymi bądź w gipsie kończynami. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka powiadamia telefonicznie rodziców, którzy mają obowiązek odebrać chore dziecko z przedszkola.
 
  4.
Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.
 
  5.
Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.
 
  6.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie osoby dyżurującej okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 
  7.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
 
  8.
O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 
  9.
W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 7 podjęte zostaną następujące działania:
 
 
  1)
rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
 
 
  2)
wystosowanie listu do rodziców dziecka;
 
 
  3)
wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 
10.
W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 
11.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 
12.
Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez jednoznaczne orzeczenie sądu.
 
13.
Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych.
 
14.
Rodzice dla dobra dziecka powinni niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 
15.
W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 
16.
Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 
17.
Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 
18.
Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
 
 
 
§ 14
 
  1.
W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.
 
  2.
Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.
 
  3.
Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
 
  4.
Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane na wniosek rodziców po godzinach pracy oddziałów i są finansowane z funduszy Rady Rodziców.
 
  5.
Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 
 
  6.
Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.
 
  7.
Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.
8. W czasie trwania zajęć dodatkowych organizowanych po godzinach pracy oddziałów odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonej grupy dzieci ponosi prowadzący zajęcia.
 
 
  
 
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB PROWADZENIA  INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH
 
 
§ 15
 
  1.
Przedszkole może prowadzić innowację zwaną dalej innowacją, rozbudzając zainteresowania członków rady pedagogicznej problematyką innowacyjną;
 
 
  1)
Innowacja, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mają  na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 
 
  2)
innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
 
 
  3)
innowacja  może obejmować:
 
 
 
 a.
wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
 
 
 
 b.
całe przedszkole, oddział lub grupę;
 
 
  4)
rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 
 
  5)
w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań;
 
 
  6)
udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny;
 
 
  7)
zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
 
 
 
 a.
cel prowadzenia innowacji;
 
 
 
 b.
tematykę;
 
 
 
 c.
sposób realizacji;
 
 
 
 d.
zakres innowacji;
 
 
 
 e.
czas trwania;
 
 
 
 f.
zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji;
 
 
 
 g.
przewidywane efekty innowacji.  
 
 
  8)
zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji i zapoznaje z nimi  radę pedagogiczną;
 
 
  2)
dyrektor przedszkola wyraża zgodę na prowadzenie innowacji po uzyskaniu:
 
 
 
 
zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
 
 
 
 
pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane;
 
 
 
 
opinii rady pedagogicznej;
 
 
  3)
rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie prowadzenia innowacji;
 
 
  4)
innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji; sposób przeprowadzenia innowacji zawarty jest w jej opisie.
 
 
 
ROZDZIAŁ V
ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 
§ 16
 
  1.
Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 
  2.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:
 
 
  1)
niepełnosprawności;
 
 
  2)
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;
 
 
  3)
szczególnych uzdolnień;
 
 
  4)
specyficznych trudności w uczeniu się;
 
 
  5)
zaburzeń komunikacji językowej;
 
 
  6)
choroby przewlekłej;
 
 
  7)
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 
 
  8)
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
 
 
  9)
trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 
  3.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
 
  4.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 
  5.
Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga pisemnej zgody rodziców.
 
  6.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 
  7.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:
 
 
  1)
rodzicami wychowanka;
 
 
  2)
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 
 
  3)
placówkami doskonalenia nauczycieli;
 
 
  4)
innymi przedszkolami;
 
 
  5)
organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 
  8.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:
 
 
  1)
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 
 
  2)
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
 
 
  3)
zajęć rozwijających uzdolnienia.
 
  9.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
10.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 
11.
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 
12.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 
13.
Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
 
 
  1)
rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 
 
  2)
rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.
 
14.
Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
15.
Do zadań pedagoga w przedszkolu należy:
 
 
  1)
 prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;
 
 
  2)
realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym;
 
 
  3)
diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci;
 
 
  4)
spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych;
 
 
  5)
uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych;
 
 
  6)
wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 
 
 
§ 17
 
  1.
Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
 
  2.
Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.
 
  3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
 
  4.
Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 
  5.
Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
 
  6.
Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.
 
  7.
W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.
 
  8.
Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 
  9.
Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
 
10.
Dziecku objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 
11.
Godzina zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej trwa 45 minut.
 
 
 
ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIE SPECJALNEGO
 
§ 18
 
  1.
Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
  2.
Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.
 
  3.
Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
 
 
  1)
pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 
 
  2)
odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
 
 
  3)
integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
POMOC MATERIALNA
 
§ 19
 
  1.
Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez Radę gminy. Regulamin dostępny jest u dyrektora przedszkola.
 
  2.
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje prezydent miasta.
 
  3.
Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.
 
  4.
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 
 
 
 
§ 20
 
  1.
 Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.
 
  2.
Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują rodzice na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VIII
ZASADY ODPŁATNOŚCI  ZA PRZEDSZKOLE
 
§ 21
 
  1.
Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Siemianowice Śląskie oraz rodziców  – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 
  2.
Zasady i wysokość odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje uchwała Rady Miasta Siemianowice Śląskie.
 
  3.
Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, tj. 5 godzin dziennie oraz odpłatne wyżywienie.
 
  4.
Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:
 
 
  1)
opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;
 
 
  2)
opłaty za wyżywienie.
 
  5.
Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.
 
  6.
Z opłaty o której mowa w ust.4 zwolnione są dzieci 6-letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 
  7.
Wysokość opłaty o której mowa w ust.4 pkt 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 
  8.
Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału.
 
  9.
Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
 
10.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica  dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż  do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
 
11.
         Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za czas przekraczający bezpłatne zajęcia i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie.
 
12.
        W przypadku nieterminowych opłat naliczane są ustawowe odsetki.
 
13.
         W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 
14.
         Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy  przedszkola.
 
15.
         Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
16.
         O zmianach wysokości kosztów żywienia  i świadczeń dyrektor przedszkola informuje rodziców na jeden miesiąc przed zamierzoną zmianą
 
17.
         Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10-go dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłków.
 
18.
         Zwrot opłaty za wyżywienie następuje za  trzy dni i więcej w następnym miesiącu opłat .
 
 
        
 
19.
     Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników kuchni.
 
 
20.
      
 
Fundusze zgromadzonez tytułu nie zwracania pojedyńczych dni moga byc przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia kuchni
 
 
 
ROZDZIAŁ IX
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI
 
§ 22
 
  1.
Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
 
  2.
Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego. 
 
  3.
Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców. 
 
  4.
Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
 
 
  1)
organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;
 
 
  2)
organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;
 
 
  3)
prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
 
 
  4)
organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Jesienne spotkanie, Powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziadka,  Mamy  i Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;
 
 
  5)
informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;
 
 
  6)
pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;
 
 
  7)
tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;
 
 
  8)
organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko w działaniu;
 
 
  9)
organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.
 
  5.
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane  za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznego dziecka.
 
  6.
Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.
 
  7.
Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując telefon przedszkolny.
 
 
 
§ 23
 
  1.
Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:
 
 
  1)
obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;
 
 
  2)
umożliwienia udziału w zajęciach i obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;
 
 
  3)
obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
 
 
  4)
oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.
 
 
 
ROZDZIAŁ X
ORGANY PRZEDSZKOLA
 
§ 24
 
  1.
Organami przedszkola są:
 
 
  1)
dyrektor przedszkola;
 
 
  2)
rada pedagogiczna;
 
 
  3)
rada rodziców.
 
  2.
Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą,  w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.
 
 
 
§ 25
 
  1.
Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 
  2.
Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:
 
 
  1)
 kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
 
 
 
  a.
kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
 
 
 
  b.
koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez  tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
 
 
 
  c.
sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,
 
 
 
  d.
dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
 
 
 
  e.
sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,
 
 
 
  f.
ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 
 
 
  g.
przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 
 
 
  h.
opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny
 
 
 
  i.
opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
 
 
 
  j.
wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 
 
 
  k.
inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 
 
 
  l.
organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
 
 
 
  ł.
koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 
 
 
  m.
współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;
 
 
  2)
organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
 
 
 
  a.
opracowywanie arkusza organizacji przedszkola;
 
 
 
  b.
opracowanie projektu planu finansowego przedszkola;
 
 
 
  c.
dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;
 
 
 
  d.
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 
 
 
  e.
przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
 
 
 
  f.
tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku, w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 
 
 
  g.
zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;
 
 
 
  h.
dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego, urządzeń   na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 
 
 
  i.
prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
 
 
  j.
powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;
 
 
  3)
prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
 
 
 
  a.
kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
 
 
 
  b.
powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 
 
 
  c.
ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 
 
 
  d.
dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 
 
 
  e.
przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 
 
 
  f.
wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 
 
 
  g.
opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 
 
 
  h.
przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 
 
 
  i.
występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 
 
 
  j.
wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 
 
  4)
Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności                przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
 
 
  5)
Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.
 
 
 
§ 26
 
  1.
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
 
  2.
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 
  3.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 
  4.
Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 
  5.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 
  6.
Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 
  7.
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 
  8.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
 
 
  1)
zatwierdzenie planów pracy;
 
 
  2)
a)         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;
 
 
  3)
b)         podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 
 
  4)
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 
 
  5)
c)         podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
 
 
  6)
d)         ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 
  9.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 
 
  1)
organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
 
 
  2)
projekt planu finansowego przedszkola;
 
 
  3)
wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 
 
  4)
propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
 
 
  5)
programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
 
10.
Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
 
 
  1)
przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;
 
 
  2)
uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
 
 
  3)
może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 
 
  4)
uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 
 
  5)
wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 
 
  6)
wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 
 
  7)
zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 
11.
Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 
12.
Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 
13.
W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola, jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.
 
 
 
§ 27
 
  1.
Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
 
  2.
W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
 
  3.
W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
 
  4.
Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności: 
 
 
  1)
tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;
 
 
  2)
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 
 
  3)
zasady wydatkowania funduszy rady.
 
  5.
Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 
  6.
Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich spraw przedszkola.  
 
  7.
Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
 
  8.
W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi      fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.
 
 
 
§ 28
 
  1.
Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 
  2.
Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 
  3.
Organy przedszkola zobowiązane są współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 
  4.
Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 
  5.
Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 
  6.
Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 
  7.
Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 
  8.
Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 
  9.
Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 
10.
Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 
11.
Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 30 niniejszego statutu.
 
 
 
§ 29
 
  1.
W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:
 
 
  1)
do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji;
 
 
  2)
przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 
 
  3)
dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 
 
  4)
o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 
  2.
W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 
  3.
Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 
  4.
Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 
  5.
Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
 
 
 
ROZDZIAŁ XI
NAUCZYCIELE
 
§ 30
 
  1.
W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 
  2.
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 
  3.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:
 
 
  1)
poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 
 
  2)
włączania ich w działalność przedszkola.
 
  4.
Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
 
 
  1)
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
 
 
  2)
planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
 
 
  3)
prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 
 
  4)
prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:
 
 
 
  a.
rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni  wesprzeć swoje  dziecko,
 
 
 
  b.
nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
 
 
 
  c.
pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 
 
  5)
właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 
 
  6)
troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo,  życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 
 
  7)
wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
 
 
  8)
współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
 
 
  9)
doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 
 
10)
organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
 
 
11)
rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
 
 
12)
współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
 
 
13)
organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
 
 
14)
inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
 
 
15)
prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
 
16)
aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 
 
17)
przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
 
 
18)
przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 
 
19)
wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola  oraz uchwałami rady pedagogicznej;
 
 
20)
czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 
 
21)
udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
 
 
22)
realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 
  5.
W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel  logopeda.
 
  6.
Do zadań nauczyciela  logopedy należy:
 
 
  1)
obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych
 
 
  2)
e)         prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
 
 
  3)
f)          utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;
 
 
  4)
g)         współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
 
 
  5)
h)         kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
 
 
  6)
i)           prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;
 
 
  7)
j)          organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;
 
 
  8)
k)         prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;
 
 
  9)
l)           opieka nad gabinetem logopedycznym.
 
 
    
 
  7.
W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel pedagog, nauczyciel wspomagający
 
  8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.        
Do zadań nauczyciela  pedagoga należy:
 
1)                 prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym   potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron
2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka
3)                 określania odpowiednich form pomocy pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli
4)                 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli
5)      zapobieganie zaburzeniom zachowania w środowisku przedszkolnym i poza
6)      uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 
Nauczyciel Pedagog i  nauczyciel logopeda prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach pracy, wykaz dzieci zakwalifikowanych do różnych zajęć, w szczególności pomocy psychologicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami z którymi pedagog współdziała przy wykonywaniu swoich działań.
 
 
10.
Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji, w tym zakresie, określają odrębne przepisy.
 
 
 11.    W przedszkolu może być zatrudniony nauczyciel wspomagający a do jego szczegółowych obowiązków należą:
1)           zapoznanie się z dokumentacją dziecka w szczególności z orzeczeniem z poradni pedagogiczno-psychologicznej, opiniami specjalistycznymi, informacjami dotyczącymi sytuacji zdrowotnej, rodzinnej,
2)            wstępna obserwacja i diagnoza dziecka oraz konsultacje z nauczycielem wychowania przedszkolnego, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami,
3)            opracowanie we współpracy z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej   indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, modyfikacja tego programu zgodnie z ewaluacją.
4)            ścisła współpraca w realizacji indywidualnego programu z nauczycielem przedszkolnym i innymi specjalistami.
5)            przekazywanie bieżącej informacji o postępach i trudnościach w realizacji programu rodzicom, prawnym opiekunom dziecka.
6)           praca z dziećmi w ramach działań korekcyjno-kompensacyjnych.
7)           wspomaganie rozwoju dzieci w grupie zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy podmiotowości dziecka oraz dostosowanie metod i form pracy do możliwości rozwojowych dzieci,
8)            tworzenie właściwej atmosfery sprzyjającej akceptacji dzieci niepełnosprawnych przez kolegów.
9)            prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 
 
12.    Nauczyciel wspomagający ma prawo do:
 
1)   dostępu do wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka, o jego rozwoju psychoruchowym, sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka,
2)   Wystawiania opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych oraz instytucji pomocowych dotyczących rozwoju psychoruchowego dziecka oraz przebiegu działań terapeutycznych na terenie przedszkola.
13.            Nauczyciel może korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
14.            Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu.
15.            Nauczyciel podlega ocenie. Sposób i częstotliwość oceny określają odrębne przepisy.
16.            Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku sprawozdanie ewaluacyjne z pracy z uwzględnieniem realizacji treści opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych oraz poziomu osiągnięć dzieci.
17.            Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu koncepcji pracy przedszkola.
 
 
 
§ 31
 
  1.
Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
 
  2.
Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa  i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 
  3.
Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.
 
  4.
Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 
 
 
§ 32
 
  1.
Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
 
 
  1)
przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
 
 
  2)
sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola;
 
 
  3)
do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 
 
  4)
niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
 
 
  5)
przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 
 
  6)
dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
 
 
  7)
udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
 
 
  8)
niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
 
 
  9)
zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
 
 
10)
przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;
 
 
11)
Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
 
 
 
§ 33
 
  1.
W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
 
  2.
Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 
  3.
Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola.
 
 
 
ROZDZIAŁ XII
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
 
§ 34
 
  1.
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 
  2.
Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
 
  3.
Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 
  4.
Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 
 
 
§ 35
 
  1.
Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
 
 
  1)
jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
 
 
  2)
przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
 
 
  3)
przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 
 
  4)
uprzejmego i życzliwego zachowania w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami
 
 
  5)
przestrzegania ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;
 
 
  6)
sumiennego, starannego i terminowego wykonywania powierzonej pracy w czasie i miejscu określonym przez dyrektora, wicedyrektora lub nauczyciela;
 
 
  7)
stosowania się do poleceń dyrektora , wicedyrektora;
 
 
  8)
prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
 
 
  9)
stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 
 
10)
zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie przedszkola mogących spowodować wypadek;
 
 
11)
przestrzegania regulaminu pracy;
 
 
12)
przestrzegania dyscypliny pracy a w szczególności:
 
 
 
  a.
punktualne przychodzenie i wychodzenie z pracy;
 
 
 
  b.
wpisywanie się na listę obecności;
 
 
13)
każdorazowa nieobecność w pracy musi być zgłoszona i usprawiedliwiona;
 
 
14)
wyjście w czasie pracy uzgadnia z dyrektorem, wicedyrektorem i wpisuje się do  Zeszytu wyjść;
 
 
15)
przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 
 
16)
wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
17)
przestrzegania tajemnicy służbowej;
 
 
18)
przestrzegania ustalonego w przedszkolu współżycia społecznego porządku i zasad etyki;
 
 
19)
uczestnictwa w szkoleniach i instruktażach dotyczących bhp i p.poż;
 
 
20)
współpracy z dyrektorem, wicedyrektorem oraz innymi pracownikami;
 
 
21)
dbania o dobro przedszkola, ochrony mienia i używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz ponoszenia odpowiedzialności za niezgodne z ustalonym porządkiem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków, a także informowania dyrektora, wicedyrektora o napotykanych trudnościach w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 
 
 
§ 36
 
  1.
 Do zakresu zadań głównej księgowej należy:
 
 
  1)
prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 
 
  2)
prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 
 
  3)
opracowywanie sprawozdań finansowych,
 
 
  4)
sporządzanie bilansu przedszkola w wyznaczonym terminie,
 
 
  5)
znajomość przepisów niezbędnych do działalności na stanowisku, ich przestrzeganie i stałe aktualizowanie wiedzy,
 
 
  6)
wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w przedszkolu,
 
  2.
Do zakresu zadań intendenta należy:
 
 
  1)
zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt,
 
 
  2)
sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie sporządzania posiłków,
 
 
  3)
prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 
 
  4)
sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych,
 
 
  5)
odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozlicznych faktur,
 
 
  6)
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych,
 
 
  7)
sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci,
 
 
  8)
wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce,
 
  3.
Przydział czynności kucharki:
 
 
  1)
punktualne i higieniczne przyrządzanie posiłków,
 
 
  2)
przyjmowanie i kwitowanie w raportach żywieniowych produktów z magazynu oraz dbałość o racjonalne ich wykorzystanie,
 
 
  3)
prowadzenie magazynu podręcznego,
 
 
  4)
utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych,
 
 
  5)
sporządzanie jadłospisów,
 
 
  6)
przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych,
 
 
  7)
wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.
 
  4.
Przydział czynności pomocy kuchennej:
 
 
  1)
pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,
 
 
  2)
utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń kuchennych,
 
 
  3)
załatwianie czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów,
 
 
  4)
pranie fartuchów i ścierek kuchennych,
 
 
  5)
przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych
 
 
  6)
wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.
 
  5.
Przydział czynności woźnej oddziałowej:
 
 
  1)
sprzątanie swojej sali, łazienki, umywalni i wc,
 
 
  2)
rozkładanie i składanie leżaków,
 
 
  3)
sprzątanie szafek ubraniowych swojej grupy,
 
 
  4)
pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
 
 
  5)
pranie ręczników, pościeli, firan i zasłon,
 
 
  6)
mycie filiżanek i spodków po posiłkach,
 
 
  7)
sprzątanie holu, szatni i wc na dole w zależności od przydzielonych czynności dodatkowych,
 
 
  8)
przestrzeganie przepisów higieniczno – sanitarnych,
 
 
  9)
wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.
 
  6.
Przydział czynności dozorcy:
 
 
  1)
prowadzenie prac konserwacyjnych na terenie placówki i całego obiektu,
 
 
  2)
dozorowanie budynku i całego obiektu,
 
 
  3)
w czasie sezonu zimowego odśnieżanie, w czasie pozostałych sezonów zamiatanie podwórka oraz prowadzenie prac pielęgnacyjno – porządkowych w ogrodzie przedszkolnym
 
 
  4)
wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7.
Pomoc nauczycielawinna cechować sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci i ich rodziców oraz właściwa kultura życia codziennego.
 
  8.
Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką oddziału w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci
 
  9.
Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
 
10.
Szczegółowy zakres obowiązków pomocy nauczyciela oraz  szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola.
 
 
  1)
spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
 
 
  2)
współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
 
 
  3)
opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
 
 
  4)
udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
 
 
  5)
uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych   działań na terenie grupy
 
 
  6)
unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
 
 
  7)
pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;
 
 
  8)
dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;
 
 
  9)
w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;
 
 
10)
utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
 
 
11)
podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;
 
 
12)
zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
 
 
13)
wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w oddziale, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 
 
 
ROZDZIAŁ XIII
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU
 
§ 37
 
  1.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
 
  2.
Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
  3.
Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
 
 
  1)
właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;
 
 
  2)
szacunku dla swoich potrzeb;
 
 
  3)
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 
 
  4)
poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
 
 
  5)
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 
 
  6)
swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
 
 
  7)
rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
 
  4.
W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 
 
  1)
przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
 
 
  2)
traktowania z szacunkiem  i  życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
 
 
  3)
aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;
 
 
  4)
1)         słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
 
 
  5)
2)         szanowania wytworów pracy kolegów;
 
 
  6)
3)         szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
 
 
  7)
4)         dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 
 
  8)
5)         sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
 
  5.
Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym, o którym mowa w § 17.
 
  6.
Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
  7.
Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.
 
  8.
W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.
§ 38
 
  1.
Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
 
 
  1)
ustną pochwałą nauczyciela;
 
 
  2)
pochwałą do rodziców;
 
 
  3)
pochwałą dyrektora przedszkola;
 
  2.
Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
 
 
  1)
ustną uwagą nauczyciela;
 
 
  2)
odsunięciem od zabawy na krótki czas;
 
 
  3)
odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;
 
 
  4)
czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
 
  3.
W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 
  4.
Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:
 
 
  1)
powiadomieniu dyrektora przedszkola;
 
 
  2)
powiadomieniu rodziców dziecka;
 
 
  3)
spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola
w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;
 
 
  4)
skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;
 
 
  5)
innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.
 
 
 
§ 39
 
  1.
Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 
 
 
ROZDZIAŁ XIV
OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW
 
§ 40
 
  1.
Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
 
  2.
Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 
 
  1)
przestrzeganie niniejszego statutu;
 
 
  2)
współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 
 
  3)
przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
 
 
  4)
respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
 
 
  5)
terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
 
 
  6)
przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;
 
 
  7)
rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
 
 
  8)
bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 
 
  9)
zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);
 
 
10)
przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 
 
11)
przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;
 
 
12)
zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
 
 
13)
zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
 
 
14)
kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;
 
 
15)
uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 
 
16)
bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
 
 
17)
śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.
 
  3.
Rodzice mają obowiązek:
 
 
  1)
1)    wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 
 
  2)
2)    wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
 
 
  3)
3)    angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;
 
 
  4)
4)    osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
 
 
  5)
5)    zapewnić regularne  uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.
 
 
 
§ 41
 
  1.
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 
  2.
Rodzice mają prawo do:
 
 
  1)
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
 
 
  2)
uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci;
 
 
  3)
pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 
 
  4)
wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
 
 
  5)
zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale;
 
 
  6)
zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności
ze statutem przedszkola
, regulaminem rady rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
 
 
  7)
uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;
 
 
  8)
uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
 
 
  9)
wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;
 
 
10)
wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 
 
11)
otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;
 
 
12)
udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;
 
 
13)
zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 42
 
  1.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 
  2.
Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
 
  3.
Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:
 
 
  1)
umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola;
 
 
  2)
udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.
 
 
 
§ 43
 
  1.
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 
  2.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
 
 
§ 44
 
  1.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia  2017 r
 
 
                                                                                  Dyrektor przedszkola
 
 
 
 
 
Pokaż informacje o artykule