Loading ....
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel/fax: 32 228 39 39
e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl
strona: http://www.p9siemianowice.pl
Strona główna => Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków => Listownie

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA  SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna

ustawa- kodeks postępowania administaracyjnego,tekst jednolity(Dz.Unr 98z 2000r.poz.1071)

rozporządzenie RADY Ministrówz dnia 8 stycznia 2002r (Dz.U.nr 5 z 2002 r. poz.46)

przyjmowanie skarg i wniosków:

1. skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu

2. protokół przyjęcia skargi lub wniosku stanowi załącznik nr 1

3. skargi i wnioski przyjmuje dyrektor

4. dni i godziny przyjęc określone są  na tablicy informacyjnej

5.przyjmujący skragi lub wnioski potwerdza złożenia skargi lub wniosku.

6. skargi i wniski są ewidenjonowane w zeszycie skarg i wniosków.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

1.skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia

2.skargę lub wniosek rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty złożenia .

3.jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić przedmiotu wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni wyjaśnienialub uzupełnienia

4.nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

5. wnoszący skarge lub wniosek otrzymuje piseminą inforamcję o sposobie załatwieniaskargi lub wnisku

6.w przypadku nie rozpoznaia skargi w terminiewnoszący może odwołać się do REFERATU  EDUKACJI URZĘDU MIASTASIEMIANOWICE ŚL. lub Kuratorium Oświaty w katowicach

 

Pokaż informacje o artykule