Loading ....
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel/fax: 32 228 39 39
e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl
strona: http://www.p9siemianowice.pl
Deklaracja dostępności
Przedszkole Nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://p9siemianowice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wśród niezgodności należy wymienić m. in.:
·       nie wszystkie obrazy (zdjęcia) posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu,
·     brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
·     brak podwyższonego kontrastu,
·     brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie.
 
Wyłączenia:
·       strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
·       mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie Przedszkola Nr 9 można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Obecnie projektowana jest nowa strona internetowa, zgodna w wytycznymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona ta będzie dostępna do 30.04.2021.
 
Data sporządzenia 24.03.2021
Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Korfanty, e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl, tel: 32 2283 939. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.
 
 
Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
·       Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony ulicy Okrężnej oraz ulicy Lipowej
·       Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
·       Budynek nie posiada podjazdu do wejścia głównego przedszkola przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
·       Budynek posiada trzy kondygnacje (2 naziemne i 1 podziemna) , aby przemieścić się miedzy kondygnacjami trzeba pokonać schody.
·       Na terenie budynku brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
·       Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola .
·       W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
·       Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego w miejscu i  online.
·       Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz nauczyciel wz dyrektora przedszkola osoba wyznaczona przez organ prowadzący
 
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej
 

 

Pokaż informacje o artykule